0
Du học Canada

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ DI TRÚ CỦA ONTARIO

Di dân mang kỹ năng và kiến thức quí báu cho thị trường lao động Ontario, đóng góp cho nền kinh tế tỉnh bang và làm cho Ontario được chọn là điểm đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ontario gần đây đã thay đổi tên chương trình đề cử của tỉnh thành "Chương trình đề cử Di Trú của tỉnh bang Ontario" (Ontario Immigrant Nominee Program). Không có sự thay đổi nào khác đối với các tiêu chí chương trình.

Bài viết liên quan