Tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn để chuẩn bị cho các trường học mở lại chương trình dạy trên lớp trong toàn tỉnh bang Ontario.