MỸ LÀ ĐIỂM ĐẾN DU HỌC CỦA HƠN 1 TRIỆU DU HỌC SINH TRONG 5 NĂM LIÊN TIẾP.