HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHO CON HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở SASKATOON