Cơ hội việc làm ở BC từ 2020-2029 và chi phí sinh hoạt ở thành phố Prince George