280 ỨNG VIÊN ĐƯỢC MỜI TRONG LẦN BỐC THĂM GẦN ĐÂY CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TỈNH BANG SASKATCHEWAN