THÔNG TIN QUAN TRỌNG TỪ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÔNG GIÁO TORONTO – TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD