Danh sách trường Canada được tiếp nhận học sinh trong dịch Covid được công bố ngày 21-10-2020 (giờ Việt Nam)