Thời gian đăng ký ban đầu của Visa H-1B được mở vào ngày 9 tháng 3 năm 2022