Được Saskatchewan Polytechnic, Canada công nhận và trao tặng Cúp với Danh hiệu “Công ty có năng suất làm việc suất sắc nhất vào năm 2022”

Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education