Được Saskatchewan Polytechnic, Canada công nhận và trao tặng Cúp với Danh hiệu “Công ty có năng suất làm việc suất sắc nhất vào năm 2022”