HỌC BỔNG US $6,500 – ĐẠI HỌC ATLANTIS (Miami, Florida, USA)