Bảo hiểm y tế mới đối với học sinh, sinh viên quốc tế ở British Columbia, Canada