Khách hàng Đinh Thị Phượng – Visa du lịch Canada
Lê Thị Bé Sáu – Visa du lịch Canada
Khách hàng Nguyễn Đình Phong – Visa định cư Mỹ
Nguyễn Thị Mỹ Huyền – Khách hàng đạt Visa định cư Mỹ
Anh Quốc – Visa du lịch Canada
Văn Vang – Khách hàng đạt Visa định cư Mỹ
Thúy Ngọc – Visa định cư Mỹ
Ngọc Phương – Khách hàn đạt Visa định cư Mỹ
Khách hàng Đình Lộc – Visa du lịch Canada
Khách hàng Tô Hà – Đạt visa du lịch Canada
Khách hàng Lạc Lang – Visa du lịch Canada
Dai Chinh – KH đạt VISA Du Lịch Canada
Chương trình ưu đãi tháng 5 - Dai Duong Education