Được Đại học George Brown, Canada công nhận và trao tặng Cúp với danh hiệu “Một trong các công ty hàng đầu” vào tháng 3 năm 2023