Nguyễn Như Bình – Du học Canada
Trần Văn Tâm – Du lịch Canada
Diệp Thanh Minh Châu – Du học Canada
Hà Thanh Huyền – Du học Canada
Phạm Anh Tuấn – Du lịch Mỹ
Lê Minh Trọng – Du lịch Canada
Hà Thị Thơm – Du lịch Canada
Trương Anh Quang – Du lịch Canada
Đỗ Mỹ Di – Du học Mỹ
Trần Thị Hằng
Trần Ngọc Thiên Trinh
Võ Trần Chí Khang